zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą