Informacja o ochronie danych osobowych

str. 1
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Jeleniej Górze pod adresem: ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra
2. MZDiM przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MZDiM działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia);
b) w przypadku realizacji zawartej z MZDiM umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZDiM w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
d) w związku z czynnościami finansowo-księgowymi, czy dochodzeniem należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) Urząd Miasta Jelenia Góra;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu MZDiM na podstawie zawartej z MZDiM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej z MZDiM umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZDiM w związku z prowadzeniem działalności, jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MZDiM;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
str. 2
5. W związku z przetwarzaniem przez MZDiM danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZDiM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z MZDiM, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z MZDiM.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (5 września 2019)
Opublikował: Anna Juszczak (5 września 2019, 08:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217