zamówienie na:

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-_.271.08.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu