zamówienie na:

Remonty dróg -Remont odcinka chodnika przy ul. Karłowicza i ul. XX-Lecia w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZiM-P.271.15.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 31 października 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 10.11.2016 podpisano umowę z Wykonawcami robót.